Inköpare, mer än ”bara” service!

SOI, Sveriges offentliga inköpare, hade idag Nätverksträff  i Borås, mer precist i Textile Fashion Center. SOI är en medlemsorganisation vars ändamål är att aktivt verka för utveckling och effektivisering av den offentliga upphandlingen och hela inköpsprocessen.

Det är alltid värdefullt att träffa olika yrkeskategorier. Efter mitt välkomstanförande innebar fulltecknade scheman för båda parter att tiden för diskussion inte blev så lång.

 I mitt anförande påpekade jag vikten av att inköparens roll idag är så mycket mer än att ”bara” vara en service funktion för övriga verksamheter inom organisationen. Den rollen finns kvar och den är viktig, men det är idag inte fel att tala om ett myndighetsuppdrag i bemärkelsen att inköpsavdelningen tydliggör och ser till att Kommunfullmäktiges beslut verkligen efterlevs.

Visst är de offentliga affärerna en såväl strategisk som ekonomisk fråga. Men det får aldrig innebära att värden som miljöhänsyn, rättvis handel, mänskliga rättigheter hamnar i skymundan. Med de stora summor offentliga inköp innebär inte bara kan vi utan skall så mycket som möjligt påverka i en positiv riktning.

Image

Annonser