Borås behöver modiga beslut nu – för långsiktig utveckling!

Kommunal markförsörjning. Låter det spännande? Kanske inte, men det kan faktiskt vara det – och viktigt är det dessutom! I en expansiv och växande stad, som Borås, till och med en av de viktigaste framtidsfrågorna.

Med det stora intresse som finns för företag att etablera sig i Borås och med den stora inflyttning staden har, så är det avgörande att vi har tillgång till industrimark och mark för bostäder.

Alltsedan 1970-talet har vi haft god tillgång till industrimark tack vare Viareds industriområde. När Viareds industriområde skapades var det kontroversiellt, men modiga och framsynta politiker såg nödvändigheten av ett stort framtida industriområde för Borås. (Ursprungligen var Viared tänkt som flygplats, men den historien får berättas vid ett annat tillfälle.)

Idag arbetar cirka 4 400 personer på Viared och hela området är i princip färdigbyggt. Vi kan vara tacksamma över att de politiker som tog beslutet för mer än 40 år sedan förmådde tänka på kommunens långsiktiga utveckling.

Nu är dock Viared i stor sett slutsålt och senare generationers politiker har inte förmått vara lika långsiktiga i sin markplanering. En av de mest prioriterade uppgifterna idag för Borås är därför att snabbt få fram ny industrimark.

I det arbetet måste vi klara att ha ett långsiktigt perspektiv och inte bara lösa markfrågan för de närmaste 5-10 åren utan titta minst en generation framåt!

Av erfarenhet så vet jag att markaffärer ofta är komplicerade, och ibland måste markfrågor lösas genom byten med mark på andra platser i kommunen. Den självklara slutsatsen av detta är att kommunen också behöver äga mark vars främsta syfte är att vara bytesmark!

En framgångsrik kommunal markpolitik kan vara helt avgörande för nyetableringar, och självklart kan det ytterst handla om hundratals, kanske till och med tusentals arbetstillfällen.

På kommunfullmäktiges möte i mars ska vi besluta om ett sådant markärende. Det handlar om ett område som ligger bra till i förhållande till kommuens övriga markinnehav – och som i framtiden kan bli avgörande för att lösa en industrimarksfråga genom byte.

Det är min förhoppning att kommunfullmäktige är framsynt och långsiktigt, för Borås framtida utveckling. Låt inte kortsiktiga partitaktiska hänsyn styra beslutet!

Annonser