Statsbidragen utveckling för Borås

Tittade lite närmare på statsbidragens utveckling för Borås Stad. 2010 uppgick statsbidragen till Borås till 1093 miljoner kr. 2012 är summan 1053 miljoner kr. Av dessa så är 50 miljoner kr kompensation för uteblivna skatteintäkter på grund av höjt grundavdrag för pensionärer och skall därför, i detta sammanhanget, räknas bort för att få en rättvisande bild av utvecklingen.

Den jämförbara siffran för statsbidragen för 2012 är således 1003 miljoner kr. Om man dessutom för att göra en rättvisande jämförelse mellan 2010 och 2012 räknar med en sammanvägd kostnads- och löneutveckling för de två åren på sammanlagt 5 % så borde statsbidragen för att vara på relativt samma nivå som 2010 uppgå till 1148 miljoner kr för 2012.

Detta innebär att den borgerliga regeringen på bara två år sänkt statsbidragen med motsvarande 145 miljoner kr för Borås! Om man räknar om det till procent så motsvarar det drygt 12,6 % i sänkning på bara två år!

Då kommunerna tillsammans med landstingen utgör kärnan i välfärden där större delan av verksamheten utgörs av förskola, skola, äldreomsorg och sjukvård så är det ingen tvekan om vilka det är som den borgerliga regeringen låter betala de gigantiska skattesänkningar som nu har genomförts!

Annonser